top of page

תקנון השימוש באתר 

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים! תודה שבחרתם להשתמש באתר "Coach.Perry  www.coachperry.co" רחוב שירת הזמיר 3, הרצליה להלן: "האתר".

 

1. כללי

1.1  האתר מופעל ע"י חברת Coach.Perry, מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן "החברה").

 

1.2  האתר הינו אתר תדמית ותוכן בתחום תהליכי גיוון והכללה בארגונים הכולל גם אפשרות לרכישה ותיאום פגישות קואצ'ינג מקוונות, אפשרות הרשמה לקורסים והרצאות ומהווה גם כפלטפורמה של מיזם "לגאטו - קשורים יחד" למיגור הבדידות.

 

1.3  מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

 

1.4  השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

 

1.5  שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

 

1.6  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

 

1.7  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י החברה.

 

1.8  החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

 

1.9  מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

 

1.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

 

1.11 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

 

1.12 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

1.13 החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 

1.14 כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

 

1.15 התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

 

1.16 תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

 

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

 

 

2.  התחייבות המשתמש

 

2.1  בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

 

2.2  בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

2.2.1  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.

 

2.2.2  הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

 

2.2.3  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

 

2.2.4  הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

2.2.5  שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 

 

 

3.  מדיניות רישום והשתתפות בקורסים ובסדנאות בהנחיית פרי גליקמן שבתאי

 

3.1  כללי

 

3.1.1  ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.

 

3.1.2  בתקנון זה, "קורסים" – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים וקבוצות למידה חד-פעמיות וכיוצ"ב, בהנחייתו של פרי גליקמן שבתאי ("המרצה").

 

3.1.3  פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

 

3.1.4  מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.

 

3.1.5  מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתו הבלעדית של המרצה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

 

3.1.6  המרצה רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

 

3.2  רישום לקורס

 

3.2.1  ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

 

3.2.2  התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בדף הנחיתה הרלוונטי לקורס לצד טופס ההרשמה.

 

3.2.3  מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

 

3.2.4  המרצה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.

 

3.2.5  למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

3.2.6  למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

 

3.3  ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 

3.3.1  לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המרצה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.

 

3.3.2  יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 3.3.1 לעיל.

 

3.3.3  מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

 

3.3.4  הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

 

3.3.5  הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 3.3.4 לעיל תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

 

3.3.6  לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:

 

3.3.6.1  הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד השיעור הראשון תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

 

3.3.6.2  בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

 

3.3.7  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 

3.3.8  בנוסף לאמור לעיל, רשאי המרצה לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמרצה ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתו של המרצה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

3.3.9  במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמרצה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המרצה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.

 

3.3.10  לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו המועד המוקדם ביותר בו התכנים נשוא הקורס ניתנים לצפייה, לרבות תחילת פעילות בקבוצת הפייסבוק המלווה את הקורס, פתיחת האפשרות הטכנית לצפייה במצגות וחומרי עזר הנלווים לקורס, קבלת משימות-בית עצמאיות טרם השיעור וכיוצ"ב בהתאם לשיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הפעילות.

 

3.4  הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים

 

3.4.1  השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המרצה במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים לצרכים העסקיים של כל משתתף בפני עצמו, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

 

3.4.2  המרצה הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

 

3.4.3  אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

 

3.4.4  ההרשמה לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המרצה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. הוראות התקנון באשר לדיוור ישיר כאמור בפרק 12 להלן יחולו גם על הצטרפות לרשימת דיוור בעת רישום לקורס.

 

3.5  הגבלת אחריות

 

3.5.1  מובהר בזאת כי תכני הקורס והסדנאות מועברים ע"פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונו של המרצה. המרצה אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

 

3.5.2  תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתפים ומותאם לצרכיו ואופיו.

 

3.5.3  המרצה אינו מתחייב מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הכלכלי הפרטי, העסקי, הגדלת מספר הלקוחות, הגדלת כמות ההכנסות לעסק וכיוצ"ב. חלק ניכר מן הקורסים מתבסס על עבודה עצמית של המשתתף, וכן תלוי בנסיבות אובייקטיביות אישיות של כל משתתף וכל עסק בפני עצמו, שלמרצה אין ולא יכולה להיות שליטה עליהן, וככאלו למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המרצה בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

 

3.5.4  הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.

 

3.6  פרטיות

 

3.6.1  המרצה ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

 

3.6.2  הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שייבחר המרצה לפי שיקול דעתו.

 

 

3.6.3  השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים גם למתחרים ישירים, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המרצה בקשר לחשיפת תכנים אלו.

 

3.6.5  השיעורים בקורס מוקלטים והמרצה שומר על זכותו לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיו שלו.

 

 

 

4.  רכישת אימוני קואצ'ינג וסדנאות באתר

 

4.1  ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

 

4.2  במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

 

4.3  ביצוע רכישה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או במזומן מייד אחרי האימון.

 

4.4  התשלום עבור האימון יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ומע"מ ע"פ כל דין. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.

 

4.5 זמינות האימונים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

 

4.6 התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:

 

4.6.1  באמצעות Bit בהתאם למדיניות השימוש של  Bit.

 

4.6.2  באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.

 

4.6.3 בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 7 שלהלן.

 

4.6.4  החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע רכישה.

 

 

5.  רכישת מוצרים דיגיטליים דרך האתר

 

5.1  סעיפים 4.1-4.6 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על רכישות של מוצרים דיגיטליים דרך האתר.

 

5.2  לאחר ביצוע רכישה של מוצר דיגיטלי תתאפשר גישה אליו באמצעות התחברות לאזור האישי באתר. כל משתמש יכול להתחבר לאזור האישי באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמה אישית.

 

5.3  התכנים הדיגיטליים שנרכשו יהיו זמינים באזור האישי למשך זמן אשר יצוין בעת הרכישה.

 

5.4  לתשומת ליבכם, בהתאם לסעיף 7.12 שלהלן אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר דיגיטלי.

 

 

6.  אספקה של מוצרים שהוזמנו באתר

 

6.1 האתר נועד על מנת למכור שירותים ולא מוצרים קשיחים. המוצרים הקיימים באתר: פגישות, סדנאות וקורסים בבית הלקוח.

7.  ביטול עסקה לרכישת פגישות אימון שנרכשו באתר

 

7.1  אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י החברה.

 

7.2  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

 

7.3  ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר עד יומיים (48 שעות) ממועד המפגש. בתנאי שהוצגה הוכחת קנייה המעידה על קניית המפגש, תאריך הרכישה ומועד המפגש. במקרה זה יינתן החזר כספי מלא.

7.4 ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח עד יממה (24 שעות) ממועד המפגש תחויב במחצית (50%) הסכום.

 

 

7.5  בהחזרה של מוצר ע"פ סעיף 7.4 לעיל ינוכו 2% מסך העסקה כדמי ביטול.

 

7.6  החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

 

7.7  בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 7.5 לעיל, רשאית החברה לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהחברה ע"י חברת האשראי.

 

7.8 למען הסר ספק, ביטול עסקה וקבלת החזר כספי לא יוענקו בשום מקרה של רכישת מוצרים דיגיטליים.

 

 

8.  הרשמה להרצאות זום, מפגשים מקוונים ללא תשלום ותכנים המחייבים רישום

 

8.1  ההרשמה הינה בכפוף למילוי כל הפרטים בטופס ההרשמה. האחריות לבדיקת נכונות הפרטים הינה על הנרשמים, ולנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאי-הרשמה שנבעה כתוצאה ממילוי שגוי או חסר של טופס ההרשמה.

 

8.2  מספר המקומות בהרצאות מוגבל, ועשוי להשתנות. הרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה. יתכן שהרישום יהיה כרוך בתשלום, כפי שיפורסם בטופס ההרשמה.

 

8.3  במקרה שבו משתתף לא יכול להגיע להרצאה הוא מתבקש לבטל את הרשמתו על מנת לאפשר למעוניינים אחרים להירשם.

 

8.4  מומלץ להיכנס לחדר המקוון של ההרצאה כמה דקות לפני שעת ההרצאה. הכניסה היא לפי הקישור שישלח לדוא"ל של הנרשם.

 

 8.5  חלק מן ההרצאות יוקלטו ויהיו זמינות לצפייה ולהאזנה במועד מאוחר יותר. רכישת ההקלטות יכולה להיעשות בתשלום או ללא תשלום לפי שיקול דעתו הבלעדי של פרי גליקמן שבתאי.

 

8.6  ההרצאות מועברות על גבי תוכנת שיתוף מסך מסוג "זום". באחריותו של הנרשם לוודא כי התוכנה מותקנת ופועלת כראוי על גבי מכשירו האישי, יהא זה מחשב נייד או שולחני, טאבלט, טלפון נייד וכיוצ"ב. פרי גליקמן שבתאי אינו אחראי, ולנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפיו בקשר לתקלות טכניות שיימנעו את השתתפותם בהרצאה, יהא מקור התקלה אשר יהא.

 

8.7  ההרצאות אינן מהוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שלו, אלא הן בבחינת תכני העשרה. כל פעולה שינקוט המשתתף בעקבות הרצאה או פרשנות שתינתן לתכני ההרצאה הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתתף, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד פרי גליקמן ו/או המרצים האורחים בקשר לכך.

 

8.8  הרצאות של מרצים אורחים אינן בשום מקרה נעשות בשם ו/או מטעם פרי גליקמן שבתאי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד פרי גליקמן שבתאי בגין תכני הרצאות שהועברו ע"י מרצים אורחים.

 

8.9 הרשמה והכנסת פרטי הדוא"ל של המשתתף מהווה הסכמת המשתתף לקבל דיוור מפרי גליקמן שבתאי לרבות דיוור שיווקי ופרסומי. תנאי תקנון זה באשר לדיוור יחולו גם על הרשמה לדיוור באמצעות הרשמה להרצאה או למדורי התוכן המחייבים רישום.

 

8.10 יובהר, כי המרצים הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי ההרצאה והתכנים המועברים בה. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגת ההרצאה, מבנה ההרצאה, תכני ההרצאה וכיוצ"ב.

 

8.11 אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מההרצאה ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

 

 

 

 

9.  אחריות על התכנים המופיעים באתר

 

9.1 החברה עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

 

9.2 המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

 

9.3 מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר.

 

9.4 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

 

9.5  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים

 

9.6  למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעלת האתר ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

 

 

 

10.  שיפוי

 

10.1  המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

 

10.2  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י החברה.

 

 

 

11.  פרטיות ושמירת סודיות

 

11.1 החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

 

11.2 החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

 

11.3 קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

 

11.4 החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין החברה.

 

11.5 החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

 

11.6 למידע על פרטיות המידע בשימוש באפליקציית פייסבוק בקרו באתר של פייסבוק.

 

 

12.  דיוור ישיר

 

12.1  החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל מהחברה דיוור מעת לעת.

 

12.2 בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.

 

12.3  אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

 

12.4 האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.

 

12.5 במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהחברה מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

 

 

 

13.  קניין רוחני

 

13.1  החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

 

13.2  התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

 

13.3  אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

 

 

14.  המחאת זכויות

 

14.1 החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

 

14.2 למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

 

 

 

15.  דין ושיפוט

 

15.1 הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

 

15.2  כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

 

 

16.  נגישות

 

16.1 החברה משתמשת בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.

 

16.2 על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

 

 

 

17  שירות לקוחות

 

17.1 ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

 

17.2 אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

bottom of page