top of page

תקנון השימוש באתר 

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים! תודה שבחרתם להשתמש באתר "Perry Corporate Coachingwww.coachperry.co" להלן: "האתר".

 

1. כללי

1.1  האתר מופעל ע"י חברת Coach.Perry, מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן "החברה").

 

1.2  האתר הוא אתר תדמית ותוכן בתחום הקואצ'ינג (אימון אישי לחיים) כלול גם אפשרות לרכישה ותיאום פגישות קואצ'ינג מקוונות, אפשרות הרשמה לקורסים והמאירצאות ומהווה גם # מכשירי הבדי של מיזם.

 

1.3  metert תקנון זה הוא להסדיר את היחסים בין החברה למשתמשים באתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר. התקנון הוא הבסיס החוזי המחייב לדברים אלו.

 

1.4  השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

 

1.5  שימוש באתר זה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

 

1.6  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לחברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה מלא.

 

1.7  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י החברה.

 

1.8  החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא הודעה מראש.

 

1.9  מוסכם על המשתמשים כי לא יהיו להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים בהתאם או תקלות אשר ינבעו מאות שינויים.

 

1.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

 

1.11 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובליום לספק נימוק, לחס ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

 

1.12 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לכל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

1.13 החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 

1.14 כותרות פרקי המשנה בתקנון נודו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

 

1.15 התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

 

1.16 תנאי שימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

 

חלק אינך מסכים לתנאי הפעלה המפורטים להלן הנך שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

 

 

2.  התחייבות המשתמש

 

2.1  בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר הובא לידיעתך כל הדרוש לשם שימוש באתר ו/בשירותי מידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

 

2.2  בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

2.2.1  ה אמר, שליחה או שידור של כל החומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר,וכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, הים, החומרים ו/או אשר מצויים בשימוש החברה.

 

2.2.2  הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

 

2.2.3  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

 

2.2.4  הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

2.2.5  שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 

 

 

3.  מדיניות רישום ובקורסים הנחיית פרי גליקמן שבתאי

 

3.1  כללי

 

3.1.1  ההרשמה והקשר בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה ביטוי להסכמת המשתף לתנאים ולמדיניות הרישום.

 

3.1.2  בתקנון זה, "קורסים" – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים וקבוצות למידה חד-פעמיות וכיוצ"ב, בהנחייתו של פרי גליקמן שבתאי ("המרצה").

 

3.1.3  פתיחת הקורס כמות גדולה של נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

 

3.1.4  nummer המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ושינוי מקור לקורס לפי דעתו הבלעדי של המרצה. הרישום לקורס הוא על בסיס כל הקודם זוכה.

 

3.1.5  מועדי ושעות הקורס להחלטתו הבלעדית של המרצה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

 

3.1.6  המרצה רשאית להודיע, מועד תחילת לימוד לפני הקורס, באופן חד צדדי ולא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה הודעה תימסר למשתתפים ובוצע החזר כספי מלא של שלום שהועבר ע"י המשתתפים.

 

3.2  רישום לקורס

 

3.2.1  המתנה בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום בקורס.

 

3.2.2  התשלום לקורס נעשה מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום ותוספת בדף הנחיתה הרלונטי לקורס לצד ההרשמה.

 

3.2.3  Price הקורסים מוצגים במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

 

3.2.4  המרצה ו/או מי מטעמו לא ישאו אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע השלום עבור הקורס.

 

3.2.5  למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

3.2.6 _cc781905-5cde-3194-bb3b-1365cf58badd_למרצה תהא הזכות להפסיק את שיתוף הפעולה של הלקוח בקורס של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותותקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי.

 

3.3 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5f58d_ביטול שיתוף בקורס והחזר כספי

 

3.3.1 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d לקוח שיבקש לבטל את רצונו בקורס יודיע על כך למקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שידרשו ע"י המרצה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.

 

3.3.2 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dcancel5cf58d_biober, כי אי טענה בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל שונה שונה נחשבת ולא תיחשב כהודעת גישה, והבקשה מוותרת מראש על כל העסקה לא ביטול נעשה בכתב לפי הוראות סעיף 3.3.1 לעיל.

 

3.3.3  מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

 

3.3.4  הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שקודם כל עשה 2 ימים לפחות, יום מנוחה, בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים שילם עבור הקורס.

 

3.3.5  הודעת ביטול בגין עסקת מכר מר חוק שתתבצע בכל מועד מאוחר יותר מהמועדים שצוינו בסעיף 3.3.4 לאפשר את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים שילם.

 

3.3.6  לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתפו בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא בין יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר ה, אם שולם ובין אם לאו, לצריך את המפורטים להלן:

 

3.3.6.1  הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד השיעור הראשון תקבל את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים של הקורס.

 

3.3.6.2  בהתקיים מחוץ חריגות ובלתי צפויות, מונעות מהלקוח לא ניתן היה לצפות מראש, המונעות מהלקוח לא ניתן היה בקורס או המשך המשך בו, לאחר הצגת האישורים המתואמים והרצוי.

 

3.3.7  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקוח זיכוי והחזר כספים בוצע ע"י המרצה תוך 14 ימים יום קבלת הודעת הביטול. עד 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 

3.3.8  בנוסף לאמור לעיל, יכול להרצות לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמהמרצה ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסק של זו הרצוי. תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר.

 

3.3.9  במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י אודות הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמרצה קורס הקורס, שיעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוץ שאר אשר יפעל ע"י המשתתפים בקורס.

 

3.3.10  לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת לימוד בקורס" הוא המועד המוקדם ביותר בו התכנים נשוא הקורס ניתנים לצפייה, לרבות התחלה של פעילות בקבוצת הפייסבוק המלווה את הטכנולוגיה ללימודים, לצפייה בקורס. , קבלת משימות וכיבית עצמאיות עוד השיעורוצ"ב בהתאם לשיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הפעילות.

 

3.4 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5f58d_ הוראות נוספות באשר לרישום ובקורסים

 

3.4.1  השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המרצה הקורס הוא השימוש האישי של המשתתפים לפרטיים העסקיים של כל משתתף בפני עצמו, ואין בהם כל שימוש מסחרי אל מול מול מול מול צדדים שלישיים.

 

3.4.2  המרצה הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקורס הקלטות, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ושם הקורס.

 

3.4.3  אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.

 

3.4.4  ההרשמה לקורס משמע הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המרצה, הפקה באמצעות תכנים פרסומיים ושיווקיים בנושא קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. הוראות התקנון באשר לדיוור ישיר בפרק 12 להלן יחולו גם על הצטרפות לרשימת דיוור בעת רישום לקורס.

 

3.5  הגבלת אחריות

 

3.5.1  מובר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונו של המרצה. המרצה אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנותם שתינתן על יד ביד. . כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

 

3.5.2  תכני הקורס אינו מתיימרים להוות ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים וייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הפרטים של החניכים ובעלי החיים.

 

3.5.3 _cc781905-5cde-3194-bb3b-13666d_המרצה אינו מתחייב מה יהיו תוצאות הכמות בקורס עבור המשתתפים, שיפור לרבות במצב הכלכלי הפרטי, העסקי, הדלת העסקה, הדלת העסקת העצמאית חלק על מספר רב של הקורסים. של המשתתף, וכן תלוי בעסקת פניה אישית של כל משתתף וכל עניין עצמו, שלמרצה אין ולא יכולה להיות שליטה עליהן, וככאלו למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המרצה בין הופעה או תוצאות אי-הופעה של מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

 

3.5.4  הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיעבוד בדיעבד כי המשתתף הוא קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולות משפטיות, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה בכלל של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות. העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שיגרם לו.

 

3.6  פרטיות

 

3.6.1  המרצה ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

 

3.6.2  הודעות ועדכונים מהממות למשתתפי הקורס בנושא לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול לפי בחירת הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שיו המרצה.

 

 

3.6.3 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-136 יהיה קשור גם לקשר עם פעילים בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס יקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשת ישתף ובהסכמתו שתכנים אלו יהיו פומביים, ומתחילים לבעלי חיים. לחשיפת תכנים אלו.

 

3.6.5  השיעורים בקורס מוקלטים והמרצה שומר על זכותו לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיו שלו.

 

 

 

4.  רכישת אימוני קואצ'ינג באתר

 

4.1  ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

 

4.2  במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמת הורייך ו/או כל האפוטרו. לעיל לביצוע פעולה באתר.

 

4.3  ביצוע רכישה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או במזומן מייד אחרי האימון.

 

4.4  התשלום עבור האימון יוצג במטבע ישראלי בלבד יכלול את מחיר המוצר ומע"מ ע"פ כל דין. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחיר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע השלום.

 

4.5 זמינות האימונים וכן המחירים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה מתחייבת לשמור על המחיר המקורי של החברה עד מאוחר יותר.

 

4.6 השלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:

 

4.6.1  באמצעות PayPal בהתאם למדיניות השימוש של  PayPal.

 

4.6.2  באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועל בישראל כדין.

 

4.6.3 בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני העסקה אינה נתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 7 שלהלן.

 

4.6.4  החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע רכישה.

 

 

5.  רכישת מוצרים דיגיטליים דרך האתר

 

5.1  סעיפים 4.1-4.6 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על רכישות של מוצרים דיגיטליים דרך האתר.

 

5.2  לאחר רכישת מוצר דיגיטלי תתאפשר להגיע אליו באמצעות התחברות לאזור האישי באתר. כל יכול להתחבר לאזור אישי באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמה אישית.

 

5.3  התכנים הדיגיטליים שנרכשו יהיו זמינים באזור אישי זמן אישי אשר יצוין בעת הרכישה.

 

5.4  לתשומת ליבכם, בהתאם לסעיף 7.12 שלהלן אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר דיגיטלי.

 

 

6.  אספקה ומשלוח של מוצרים בעותק קשיח שהוזמנו באתר

 

6.1  אספקת מוצר תיעשה באחת מהדרים הבאות, לפי בחירת בחירה בעת ביצוע הרכישה באתר:

 

6.1.1  משלוח באמצעות חברת שליחויות; או

 

6.1.2  משלוח באמצעות דואר רשום של חברת דואר ישראל.

 

6.2  לתשומת ליבך, דמי המשלוח משתנים לבחירת ערוץ האספקה.

 

6.3  מסירת הלקוח פרטי בעת הזמנה ללא חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

 

6.4  האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.

 

6.5  אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל כלל שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

 

6.6  לתשומת לבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

 

6.7  המוצרים נשלחים באמצעות חוצות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני הספקים באים לספקים של ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והחברות שמציעה כי לא תעשה לך שימוש בכל אלה.

 

6.8  החברה או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת מוצרי מוצר מאירועים בשל כוחה, כדוגמת שבתות או השבתות, תקלות המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים/פעולות. מוסמך אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את החיוב של הלקוח.

 

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

 

 

 

7.  ביטול עסקה לרכישת פגישות אימון שנרכשו באתר

 

7.1  אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את הרכישה הפרטית כנדרש ע"י.

 

7.2  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

 

7.3  ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר עד יומיים (48 שעות) ממועד המפגש. בתנאי שהוצגה הוכחת קנייה המעידה על קניית המפגש, תאריך הרכישה ומועד המפגש. במקרה זה יינתן החזר כספי מלא.

7.4 ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח עד יממה (24 שעות) ממועד המפגש תחויב בחצי (50%) הסכום.

 

 

7.5  בהחזרה של מוצר ע"פ סעיף 7.4 לעיל ינוכו 2% מסך העסקה כדמי ביטול.

 

7.6  החזר כספי עקב ביטול עסקה בוצעה לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

 

7.7  בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 7.5 לעיל, רשאית החברה לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהחברה ע"י חברה.

 

7.8 למען הסר ספק, ביטול עסקה וקבלת החזר כספי לא יוענקו בשום מקרה של רכישת מוצרים דיגיטליים.

 

 

8.  הרשמה להרצאות זום, מפגשים מקוונים ללא תשלום ותכנים המחייבים רישום

 

8.1  ההרשמה הינה בכפוף למילוי כל הפרטים בטופס ההרשמה. האחריות לבדיקת נכונות פרטיות הינה על הנרשמים, ולנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאי-הרשמה שנבעה כמו ממילוי שגוי או חסר של טופס ההרשמה.

 

8.2  מספר המקומות בהרצאות מוגבלות, ועשוי להשתנות. הרישום הוא על בסיס כל הקודם זוכה. יתכן שהרישום יהיה כרך בתשלום, כפי שיפורסם בטופס ההרשמה.

 

8.3  במקרה שבו משתתף לא יכול להגיע להרצאה הוא מתבקש לבטל את הרשמתו על מנת לאפשר למשתמשים אחרים להירשם.

 

8.4  מומלץ להיכנס לחדר המקוון של ההרצאה כמה דקות לפני שעת ההרצאה. הכניסה היא לפי הקישור שישלח לדוא"ל של הנרשם.

 

 8.5  חלק מההרצאות יוקלטו ויהיו זמינות לצפייה ולהאזנה בשלב מאוחר יותר. רכישת ההקלטות יכולה להיעשות בתשלום או ללא תשלום לפי שיקול דעתו הבלעדי של פרי גליקמן שבתאי.

 

8.6  ההרצאות מועברות על גבי תוכנת שיתוף מסך סוג "זום". באחריותו של הנרשם לוודא כי התוכנה מותקנת ופועלת כראוי על גבי מכשיר אישי, יהא זה מחשב נייד או שולחני, טאבלט, טלפון נייד וכיוצ"ב. עסקם בהרצאה, יהא מקור התקלה אשר יהא.

 

8.7  ההרצאות אינן מהוות ייעוץ מקצועי סוג מכל שלו, אלא הן בבחינת תכני העשרה. כל פעולה שינקוט המשתתף בעקבות הרצאה או פרשנות שתינתן לתכני ההרצאה הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתתף, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד פרי גליקמן ו/או המרצים בקשר.

 

8.8  הרצאות של מרצים אורחים אינן בשום מקרה נעשות בשם ו/או מטעם פרי גליקמן שבת ולאי משתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד פרי גליקמן שבתאי בגין תכני הרצאות שעברו ע"י מרצים אור.

 

8.9 הרשמה והכנסת פרטי הדוא"ל של המשתתף הוא הסכמת המשתף לקבל דיוור מפרי גליקמן שבתאי לרבות דיוור שיווקי ופרסומי. תנאי תקנון זה באשר לדיוור יחולו גם על הרשמה לדיוור באמצעות הר להרצאה או למדורי התוכן המחייבים רישום.

 

8.10 יובר, כי המרצים הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי ההרצאה והתכנים המועברים בה. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגת ההרצאה, מבנה ההרצאה, תכני ההרצאה וכיוצ"ב.

 

8.11 אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מההרצאה ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסס מראש ובכתב של המרצה.

 

 

 

 

9.  אחריות על התכנים המופיעים באתר

 

9.1 החברה עושה את מירב המאמצים לוודא כי המוצג באתר הוא מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

 

9.2 מידע המופיע באתר הוא מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם אישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

 

9.3 מובאר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י משתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י משתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של משתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבותיה לבעלי מקצוע חיצוניים פני ששמותיהם הוזכרו באתר.

 

9.4 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כל פעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

 

9.5  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר כלול צדדים שלישיים תוכן תוכן של נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעל האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, להצגה בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות פרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים

 

9.6  למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר הוא המלצה מטעם יש את התנאים לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

 

 

 

10.  שיפוי

 

10.1  המשתמש מתחייב לשפות את החברה את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגננות בפני תביעה. או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין ומשפט משפט.

 

10.2  מבלי אולי בכלליות האמור לעיל, משתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו אמר לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י החברה.

 

 

 

11.  פרטיות ושמירת סודיות

 

11.1 החברה עושה מאמץ סביר על לשמור על סודיות פרטיות המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י משתמשים בזמן הפעלה באתר, וכן על מידע שנאסף אודות משתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני ביקרת שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

 

11.2 החברה יכולה להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, למשל ניתוח מידע מצרפי בדבר פוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

 

11.3 קבצי "עוגיות" (עוגיות) הינם קבצים הנוצרים על ידי מכשירי גלשתם מידע לאתרים לגבי דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו.

 

11.4 החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט חוקים בשימוש בפעולות לאותות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/אומבקר בהם המשתמש משתמש את תנאי ההפעלה ו/אומבקר בהם מתקבל לשינוי המורה להמסור את המשתמש הפרטי. ו/או בכל מחלוקת החברה שתתקיים בין משתמש.

 

11.5 החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המשתמשים פרטיים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה חוגורת מוחלטת מפני חדירה של גורמים מנהלים למידע הא בחשבונות החברה – חשבונות מחשבים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה במקרה לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי .

 

11.6 מידע על פרטיות בשימוש באפליקציית פייסבוק - לחצו כאן.

 

 

12.  דיוור ישיר

 

12.1  החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה להפעיל מהחברה דיוור מעת לעת.

 

12.2 בזמן הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.

 

12.3  אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמו זכר לעיל יהיה לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להוציא את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

 

12.4 הקשר פרטי על תקינות שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י משתמש.

 

12.5 במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את ההתקשרות הפרטית באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהחברה כולל הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באו פרטיהם קשר.

 

 

 

13.  קניין רוחני

 

13.1  החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר יכל הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם ל, בין. הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

 

13.2  התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו שימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה אסור.

 

13.3  אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או בע"מ המופיעים בופי/או לעשות כל פעולה, בורי , המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

 

 

14.  המחאת זכויות יוצרים

 

14.1 החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/אוותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגע זכויותיו של המשתמש והבכפוף להוראותיו של ההסכם. זה.

 

14.2 למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל הגורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

 

 

 

15.  דין ושיפוט

 

15.1 הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

 

15.2  כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה להתאים לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

 

 

16.  נגישות

 

16.1 החברה משתמשת בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה למטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.

 

16.2 על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

 

 

 

17  שירות לקוחות

 

17.1 ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

 

17.2 אם אינך שבע רצון מחלק מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת לב הלב הראויה.

bottom of page